Adoptieproject 'Jong adopteert Oud'

(English version below)

Het Adoptieproject is een unieke manier om mensen met dementie en kinderen samen te brengen. De kinderen leren de wereld van mensen met dementie kennen en begrijpen. De ouderen worden gestimuleerd tot gesprekken en het ondernemen van activiteiten. In 2018 is dit mooie initiatief door Alzheimer Nederland als mede-eigenaar omarmd en werken we samen om in het hele land jong en oud te verbinden. Van Alzheimer Europe ontvingen wij in 2022 de allereerste Anti-Stigma Award.

Project

In dit Adoptieproject gaan basisschoolleerlingen van groep 7 en/of 8 in kleine groepjes op bezoek bij mensen met dementie in een zorginstelling. Daar maken ze een praatje, spelen ze spelletjes met de bewoners, lezen ze de krant voor of gaan ze samen eten. Kinderen maken op een laagdrempelige manier kennis met dementie en leren over de ziekte. Voor mensen met dementie is het een manier om in contact te blijven met de maatschappij en helpt het tegen eenzaamheid. Op deze manier kunnen deze kinderen zien wat het is om oud te worden, kunnen ze voelen hoe fijn het kan zijn om iets voor iemand anders te doen, en zo komen ze ook in aanraking met de zorgsector die nog veel handen kan gebruiken de komende jaren! En de bewoners, die bloeien helemaal op van zo'n bezoekje! Ook het personeel beleeft veel plezier aan deze wervelwind bezoeken. Het mes snijdt aan vele kanten!

Met het Adoptieproject wordt beoogd

  • het taboe rondom dementie te doorbreken. Voor veel mensen is dementie een moeilijk onderwerp om over te praten. Dit kan enerzijds worden veroorzaakt door schaamtegevoelens, maar anderzijds ook doordat er sprake is van te weinig begrip en kennis met betrekking tot deze ziekte. Door de belevenissen van de kinderen binnen dit project hopen we ook de mensen in hun directe omgeving te bereiken als zij hierover vertellen. 
  • kinderen te leren de wereld van de medemens met dementie te begrijpen. Het is gebleken dat kinderen nieuwsgierig zijn naar wat er aan de hand is bij een ziekte als dementie en daarbij ook zeer zeker gebaat zijn bij goede voorlichting over dit thema. Mensen met dementie kun je in het dagelijks leven vaker tegenkomen, zoals bijvoorbeeld in de supermarkt of op straat. Deze mensen kunnen beter geholpen worden als de maatschappij weet wat de ziekte inhoudt en om welke ondersteuning dit vraagt. Zo werken we samen aan het creëren van een dementievriendelijke samenleving.
  • het sociaal isolement van mensen met dementie te doorbreken. Eenzaamheid en demotivatie door de beperkingen die gepaard gaan met dementie zijn belangrijke thema’s binnen zorginstellingen. Door het spelen van een spelletje of het maken van een praatje voelen zij zich vaak al heel wat minder eenzaam en kunnen zij even hun beperkingen en misschien ook wel angsten vergeten. Ook mensen met dementie horen erbij! 

Hoe werkt het

Een medewerker van ACL of vrijwilliger van Alzheimer Nederland legt het contact tussen de basisschool en een (nabijgelegen) zorginstelling. Om de kinderen voor te bereiden op het bezoek verzorgen we eerst een gastles over dementie op school. Daarna gaan de kinderen in kleine groepjes op bezoek bij de mensen met dementie. In overleg tussen de basisschool en de zorginstelling wordt afgestemd hoe vaak een bezoek plaatsvindt, welke activiteiten er gedaan worden en hoe de begeleiding geregeld is. Activiteiten worden zoveel mogelijk aangepast aan ieders wensen. Zo kunnen leerlingen ook naar een dagbestedingslocatie komen, of kunnen er enkele grotere bezoeken met de gehele klas gepland worden. De tijdsinspanning verschilt van een eenmalige middag tot wekelijks een paar uurtjes onder lestijd, afhankelijk van de wensen van de school en de zorginstelling. Er is veel mogelijk waarbij het uitgangspunt is om het Adoptieproject jaarlijks samen voort te zetten.

Meedoen

Logo Alzheimer Nederland

Wilt u met uw school of uw woonzorgcentrum mee doen aan dit mooie project, of heeft u interesse om ons te helpen om dit project in uw regio te verspreiden? Of heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op via adoptieproject@maastrichtuniversity.nl).

Zie ook de website van Alzheimer Nederland, de flyer over het Adoptieproject, of kijk eens naar de reportage van het Jeugdjournaal over ons project.

 Video adoptieproject: Klik hier


Adoptionproject: Young adopts Old
 

The Adoption Project is a unique way to bring people with dementia and children together. The children get to know and understand the world of people with dementia. The elderly are encouraged to talk and to undertake activities. In 2018, this great initiative was embraced by Alzheimer Nederland as co-owner and we work together to connect young and old throughout the country. We received the very first Anti-Stigma Award from Alzheimer Europe in 2022.

Project

In this Adoption Project, primary school pupils from group 7 and/or 8 (10- to 12-year-olds) visit people with dementia in a care institution in small groups. There they have a chat, play games with the residents, read the newspaper or go to dinner together. Children are introduced to dementia in an accessible way and learn about the disease. For people with dementia, it is a way to stay in touch with society and it helps against loneliness. In this way, these children can see what it is like to grow old, they can feel how nice it can be to do something for someone else, and in this way, they also come into contact with the healthcare sector that can still use a lot of hands in the coming years! And the residents really thrive on such a visit! The staff also enjoy these whirlwind visits. The knife cuts both ways!

The Adoption Project aims to:

  • Break the taboo surrounding dementia. For many people, dementia is a difficult subject to talk about. This can be caused on the one hand by feelings of shame, but on the other hand also because there is too little understanding and knowledge regarding this disease. Through the experiences of the children within this project, we also hope to reach the people in their immediate environment when they talk about it.
  • Teach children to understand the world of fellow human beings with dementia. It has been found that children are curious about what is going on with a disease such as dementia and certainly benefit from good information about this theme. You can encounter people with dementia more often in daily life, for example in the supermarket or on the street. These people can be better helped if society knows what the disease entails and what support it requires. This is how we work together to create a dementia-friendly society.
  • Break through the social isolation of people with dementia. Loneliness and demotivation due to the limitations associated with dementia are important themes within healthcare institutions. By playing a game or having a chat, they often feel a lot less lonely and they can forget their limitations and perhaps also fears. People with dementia are also included!

How does it work

An Alzheimer Centre Limburg employee or a volunteer from Alzheimer Nederland establishes contact between the primary school and a (nearby) care institution. To prepare the children for the visit, we first provide a guest lecture about dementia at school. The children then visit the people with dementia in small groups. In consultation between the primary school and the care institution, it is agreed how often a visit will take place, which activities will be done and how supervision will be arranged. Activities are adapted as much as possible to everyone's wishes. For example, schoolchildren can also come to a daytime location, or a few larger visits can be planned with the entire class. The time commitment varies from a one-off afternoon to a few hours a week during class time, depending on the wishes of the school and the care institution. A lot is possible, the starting point being to continue the Adoption Project together every year.

Do you have any questions?
Please feel free to contact us at adoptieproject@maastrichtuniversity.nl)

 Video adoptionproject: click here

foto adoptieproject

 

 

Sluit de enquête